მთავარი სიახლეები პროექტები ვიდეო/ფოტო რეგისტრაცია ბმულები
    მთავარი >> ჩვენს შესახებ

fondi ‘qarTuli amerika’

 fondi ‘qarTuli amerika’ aris arakomerciuli arasamTavrobo organizacia, romelic miznad isaxavs amerikis SeerTebul StatebSi mcxovrebi eTnikuri qarTvelebisa da saqarTvelos moqalaqeebis (daaxloebiT 70 dan 100 aTasamde) xelSewyobas.

Oorganizacia gegmavs amerikis SeerTebul StatebSi qarTuli biznesis da saqarTvelos erovnuli interesebis lobirebas da xels uwyobs mis Semdgom ganviTarebas. Ffondi muSaobs investiciebis mozidvis kuTxiT, daxmarebas uwevs saqarTvelos mოqalaqeebs saemigracio da dasaqmebis sakiTxebSi.

misia

  • organizaciis mizania informaciiT uzrunvelyos amerikis SeerTebul StatebSi emigrirebuli pirebi saqarTveloSi da amerikaSi mimdinare politikuri, kulturuli Tu sportuli siaxleebiT, gaacnos sakanonmdeblo cvlilebebi, rogorc Statis, aseve federarul doneze;
  • organizacia mWidrod TanamSromlobs saqarTvelos sagareo saqmeTa saministrosTan, diasporis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris aparatTan, saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis saministrosTan, saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministrosTan da am saministroebis mier akreditirebul samsaxurebTan. TanamSromlobis mizania qarTuli da amerikuli biznesisa da erovnul-politikuri interesis lobireba;
  • organizacias mWidro kavSiri aqvs amerikis SeerTebul StatebSi arsebul qarTul marTlmadideblur eklesiebTan. qarTuli eklesia tradiciulad warmoadgens kulturul-socialur centrs qarTveli mosaxleobisTvis. Cveni mizania marTlmadidebluri religiisa da qarTuli kulturis popularizacia.
  • organizacia aqtiurad iRwvis, imisaTvis raTa Tavisi wvlili Seitanos saqarTvelos ekonomikur ganviTarebaSi investiciebisa da investorebis mozidvis gziT.

 

  • organizacia gegmavs mWidrod iTanamSromlos saqarTvelosa da aSS-s kerZo da sajaro seqtorTan, agreTve jgufebTan da programebTan, romelTa mizania diasporaSi inglisuri enis codnis amaRleba, jandacvis, ganaTlebisa da sakanonmdeblo kuTxiT. 
  • organizacia daxmarebis xels gauwvdis amerikis SeerTebul StatebSi emigrirebul sportsmenebs, xelovanebsa da mecnierebs, raTa moaxdinon sakuTari SesaZleblobebis realizacia, gaxdnen qveynis kulturuli, sportuli da samecniero cxovrebis srulfasovani wevrebi.
  • “qarTuli amerika” aseve miznad isaxavs daexmaros qarTul bizness amerikis SeerTebul StatebSi, gauwios mas lobireba da xeli Seuwyos mis Semdgom ganviTarebas.
ქართული წარმომადგენლობები ეკლესია ქართული ორგანიზაციები ქართული ბიზნესი აშშ-ში ხელოვნება და სპორტი ჩვენს შესახებ კონტაქტი საქართველოს შესახებ Facebook - შემოგვიერთდით
ქართული სატელევიზიო არხები